Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Danu Travel Utazási Iroda

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Danu-Travel Utazásszervező Bt.

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

I. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

A Danu-Travel Utazásszervező Bt.  székhelye: 1173 Budapest,Szürkebegy u.42.  weboldal: www.danutravel.hu,  cégjegyzékszám: 01-06-764101

a továbbiakban mint Danu-Travel Bt.Utazási Iroda az ügyfelek – a  Danu-Travel Bt. Utazási Iroda utazói – személyes adatait kezeli.

Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak  ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza.

A hivatkozott rendelet a  https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

weboldalon olvasható.

 

Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: a  2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Danu-Travel Bt.T Utazási Iroda termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Danu-Travel Utazási Irodával utazási szerződést kötők (utazók). 

 

Az adatkezelés elvei

A Danu-Travel Utazási Iroda minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor

 • jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje,
 • azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése  érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;
 • az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen,
 • a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

 

II. A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől

 

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda a szolgáltatásával kapcsolatos megkeresés, érdeklődés, hírlevélre való feliratkozás, utazási szerződés, egyedi ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:

 

1.) érdeklődés:

a) név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 d)

 

 

2.) Hírlevélre való feliratkozás

a) név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

d)

 

 

Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

3.) utazási szerződés kötés

a) név;

Az ügyfél (utazó) beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél (utazó) későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

d)

 

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

 

 

4.) egyedi ajánlatkérés

 

a) név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

d)

 

 

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

 

a) név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

d)

 

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

 

 

Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül

 

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

a) a Danu-Travel Bt. Utazási Iroda cégcsoportján belül

 1. a Danu-Travel Bt.Utazási Iroda vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
 2. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 3. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda jogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben

 • az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és
 • a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult.

A Danu-Travel  Bt. Utazási Iroda az utazási szerződés megkötése előtt tájékoztatja az utazót az EGT területén kívülre továbbított személyes adatai  2016/679/EU rendeletnek megfelelő védelméről.

Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást aDanu-Travel Bt.Utazási Iroda által kezelt személyes adatairól:

e-mail cím:

telefon:

levélcím:

 

III. Az ügyfél, az utazó jogai

 

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

 

Az ügyfél írásban kérheti, hogy a Danu-Travel Bt. Utazási Iroda tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.

A Danu-Travel Bt.  Utazási Iroda a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:

 • az anonim adatokra;
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

 

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Danu-Travel Bt. Utazási Iroda 5.000,-Ft vagy tájékoztatás díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni a Danu-Travel Bt. Utazási Iroda számlája alapján.

 

A helyesbítéshez való jog

Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.

A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Nem terjed ki

 • az anonim adatokra,
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

 

A Danu-Travel Bt.Utazási Iroda az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

A Danu Travel Utazási Iroda a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.

A Danu-Travel Bt.Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

azokat a Danu-Travel Bt.Utazási Iroda kezeli és

 • az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve
 • a személyes adatok kezelése nem szükségesek a Danu-Travel Utazási Iroda által meghatározott célokra,
 • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,
 • nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,
 • az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Danu-Travel Bt.Utazási Iroda kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben,
 • a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.

 

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

A Danu-Travel Bt.Utazási Iroda a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.

 

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Danu-Travel Bt.Utazási Iroda az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben

 • a Danu-Travel Bt. Utazási Irodának  a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és
 • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek a Danu-Travel Bt.Utazási Iroda jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak a Danu-Travel Bt.Utazási Iroda által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

A Danu-Travel Bt.Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén a Danu-Travel Bt. Utazási Iroda

 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

A Danu-Travel Bt. Utazási Iroda az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa a Danu-Travel Bt.Utazási Iroda adatkezelésébe átadott  személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.

Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbítassa.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

 

Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot a Danu-Travel Bt. Utazási Iroda megnevezett kapcsolattartójával.

Kapcsolattartó: Gáti Dimitrina

e-mail és telefonszáma:dimitrinagati@danutravel.hu és 06 29 814 640 .

 

Az ügyfél a Danu-Travel Bt.Utazási Iroda adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

 

még töltünk