Általános szerződési feltételek

Danu-Travel Utazásszervező Betéti Társaság

Utasa(i) között létrejött Egyedi Megrendelések Általános Szerződési Feltételei

 

1.) A szerződés tárgya

Az Utazásközvetítő díj ellenében vállalja, hogy az Utas részére más utazást szervező által szervezett utazáshoz kapcsolódóan az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja azzal, hogy Utas egyedi megrendelésekkel megbízza Utazásközvetítőt az utazásszervező és más szolgáltató, valamint közötti utazási- és egyéb szerződés létrehozásával az Utas által igényelt utazási szolgáltatásokra figyelemmel: repülőjegy-foglalás, szállásfoglalás, autóbérlés ügyintézése, utazási biztosításkötés ügyintézése.

Felek tudomással bírnak arról, hogy a fenti szolgáltatási szerződések létrehozása során az egyedi megrendelések alapján Utazásközvetítő Utas, illetve az Utas által megjelölt kedvezményezettek javára jár el, és az utazási-, illetve egyéb szolgáltatási szerződések az Utas, illetve a kedvezményezettek és az utazásszervező (és egyéb szolgáltatók) között közvetlenül jönnek létre, a szerződésekből származó jogok és kötelezettségek közvetlenül Utast illetik meg és terhelik. Utas tudomással bír arról, hogy az Utazásközvetítő a szolgáltatásokat ténylegesen nyújtó utazásszervezőkkel utazásközvetítői jogviszonyban áll. A fenti szolgáltatásokat, illetve az azon felüli, esetleges egyedi, extra igények feltételeit, fizetési kondícióit a Felek az aktuális megrendelésben rögzítik. Utas az általa, az egyedi utazásai során igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatos igényét, írásban közli Utazásközvetítő felé, amelyre Utazásközvetítő 5 naptári napon belül a lehetőségek kifejtésével írásban árajánlatot ad. A szükséges módosítások egyeztetését követően az Utazásközvetítő írásban elküldi végleges árajánlatát Utasnak, aki annak elfogadását követően, aláírásával jóváhagyólag ellátja és Utazásközvetítőnek megrendelésként írásban visszaküldi. Utas köteles a megrendeléssel egy időben az utaztatott személyről az alábbi adatokat, írásban rendelkezésre bocsátani az Utazásközvetítő számára: az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén az utas elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatás(ok)at,a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,a személyszállítás eszközét és a célállomást. Utazásközvetítő a végleges ellenőrzést követően köteles visszaigazolni a befogadott utas-megrendelést, valamint köteles ezt egy megrendelés visszaigazolás formában aláírni és visszaküldeni. Ezt követően Utas a megrendelést nem módosíthatja.

Utazásközvetítő a szükséges helyfoglalásokat követően, az Utas által megrendelt szolgáltatások igényvételére jogosító dokumentumokat (repülőjegy, szállás voucher, autóbérlési visszaigazolás, utasbiztosítási kötvény, egyéb dokumentum) a megfelelő fizetési kondíciók megléte esetén átadja Utasnak, aki ezen dokumentumok átvételét írásban igazolja.

2.) Az Utas jogai és kötelezettségei

Utazásközvetítő köteles az általa igényelt utazáshoz kapcsolódó pontos adatokat (időpont, célállomás, utazás módja, utas(ok) neve egyéb adatok) vonatkozásában legalább az utazást megelőző 5 munkanapon belül írásban megküldeni Utazásközvetítő részére. Utas köteles a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan biztosítani, hogy az utas a visszaérkezéstől számított 6 hónapig érvényes útlevéllel, vízumkötelezettség esetén érvényes vízummal rendelkezzen. Utas felelőssége és kötelessége ellenőrizni, hogy az általa átvett dokumentumok (repülőjegy, voucher, stb.) az útlevélben szereplő utas nevére szólnak, személyes és egyéb adatai a valósággal egyezőek. Amennyiben Utas ezen kötelezettségét elmulasztja, Utazásközvetítő az ebből eredő kockázatokkal és károkkal összefüggésben felelősségét a jelen szerződéssel kizárja. Az Utazásközvetítő köteles saját maga tájékozódni a célországban szükséges esetlegesen előírt minimális valutaellátmány aktuális összegéről és egyéb feltételeiről, az aktuálisan előírt egészségügyi követelményeknek való megfelelésről (különösen, de nem kizárólagosan esetleges kötelező védőoltások), valamint egyéb ország-specifikus előírások és valamennyi szükséges információról, amelyek beszerzéséről saját maga köteles gondoskodni. A fenti dokumentumok hiányos voltából, meg nem létéből eredő károkért mindennemű anyagi felelősség az Utast terheli. Utasnak joga van az általa igénybe venni kívánt szolgáltatások módosítására és lemondására az általa küldött megrendelés Utazásközvetítő által történő visszaigazolását (megrendelés-visszaigazolás) megelőzően. Utas tudomásul veszi, hogy az esetenkénti ügyletek során Utazásközvetítő utazásközvetítőként jár el vele szemben, valamint tudomásul veszi a szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbiakat: Az Utas, a repülőjegy általa történő írásbeli átvételét követően, a célállomásra valamint az onnan történő visszaérkezés idejére (egészen az utazás befejezéséig) a légi személyszállítási szolgáltatást nyújtó Légitársasággal áll jogviszonyban. Az utazással kapcsolatos időpontváltozás, -módosítás feltételrendszere az általa átvett repülőjegyen kerül feltüntetésre. Az esetleges járattörlés esetén az Utas, a Légitársaság információs szolgálatán tud tájékozódni. Az Utazásközvetítő által átadott szállás-voucher írásos átvételét követően az Utas bárminemű, a szálláshellyel kapcsolatos módosítási, valamint reklamációs igényét a célhelyen igénybevett és a voucheren feltüntetett Szolgáltatónál teheti meg. Az autóbérlési szolgáltatás ügyintézését követően, az Utas az írásban visszaigazolt foglalási bizonylat átvételét követően, a célországban, az adott Szolgáltatónál bonyolítja az autóhasználatával kapcsolatos további feltételeit, valamint a fizetésről – a szolgáltatóval történt eltérő megállapodás hiányában – a helyszínen köteles gondoskodni. Az utasbiztosítási szolgáltatás nyújtásakor a Felek által egyeztetett és írásban visszaigazolt feltételek meglétét követően az Utas átveszi a biztosítási kötvényt, amelynek átvételét írásban igazolja. Az esetlegesen felmerülő biztosítási szolgáltatás igénybevételekor, az Utas a biztosító társasággal veszi fel közvetlenül a kapcsolatot. Az ügyintézéshez szükséges feltételrendszerről az Utas a biztosítási kötvény átvételekor köteles tájékozódni. Az Utasnak lehetősége van ún. stornó biztosítás megkötésére, amelyről az egyedi megrendelés időpontjában igény szerint az Utazásközvetítő tájékoztatást és árajánlatot ad az Utasnak.

3.) Az Utazásközvetítő nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

Az Utazásközvetítő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az utazásközvetítői tevékenységéhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, valamint megfelel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (Kertv.), valamint a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek, továbbá a 281/2008. (XI.28) Korm. rendeletben foglaltaknak. Utazásközvetítő kijelenti, és Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásközvetítő elsősorban a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK Tanácsi Irányelv 2. cikk 3. pontjában foglalt közvetítői tevékenységet végez és szolgáltatást nyújt, amely szerint a közvetítő: olyan személy, aki a szervező által összeállított szervezett utazási formát adja el vagy kínálja értékesítésre, illetve Utazásközvetítő esetenként utazásszervezői tevékenységet végez és szolgáltatást nyújt, amely szerint szervező: olyan személy, aki nem alkalomszerűen szervezett utazási formákat szervez, és eladja vagy értékesítésre kínálja azokat közvetlenül vagy közvetítő útján. Engedélyező és hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal – 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Tel: 458-5337. Utazásközvetítő köteles az Utas által küldött utazási igényének megfelelő szolgáltatásokról írásbeli tájékoztatást adni Utasnak 2 munkanappal az Utas árajánlatkérését követően. Az Utas megrendelését követően, Utazásközvetítő köteles az Utas által megküldött megrendelést visszaigazolni, az abban felsorolt szolgáltatások foglalását – a Feleken kívül álló kizáró ok hiányában – teljesíteni, kizáró ok fennállása esetén arról Utast tájékoztatni, valamint az Utas pénzügyi teljesítését követően a kapcsolódó dokumentumokat (repülőjegy, voucher, kötvény stb.) kellő időben Utas rendelkezésére bocsátani. Utazásközvetítő köteles saját szolgáltatásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát a megrendelésben egyeztetett fizetési feltételeknek megfelelően kiállítani és Utas részére eljuttatni. Utas tudomásul veszi, hogy az utazási- és egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellenértékéről számlát részben az utazásszervező, illetve az egyéb szolgáltató (különösen, de nem kizárólag: autókölcsönző, biztosító) jogosult és köteles kiállítani. Utazásközvetítő köteles az Utas által igénybe venni kívánt szolgáltatásokra vonatkozó módosítását és/vagy lemondását elfogadni, amennyiben azok az Utas által megküldendő Megrendelést megelőzően történnek. Utazásközvetítő nyilatkozik, hogy eseti megbízások alkalmával az Utas érdekeit szem előtt tartva jár el a szolgáltatás közvetítése során és az esetlegesen felmerülő lehetőségekről még az árajánlat kiadását követően egyeztet az Utassal, vagy annak képviselőjével. Utas tudomásul veszi, hogy Utazásközvetítő kötelezettsége és felelőssége az alábbi szolgáltatások közvetítése vonatkozásában, az alábbiakra terjed ki:

Repülőjegy Utasnak történő átadása, annak a Felek által egyeztetett fizetési kondíciók teljesülését követő 24 órán belül. Szállás-voucher átadása a Utas felé, a Felek által egyeztetett fizetési kondíciók teljesülését követően, de legkésőbb az indulás előtt 10 nappal. Autóbérlésre vonatkozó foglalási bizonylat átadása, a Felek által egyeztetett fizetési kondíciók teljesülését követően, de legkésőbb az indulás előtt 10 nappal. Biztosítási kötvény átadása, a Felek által egyeztetett fizetési kondíciók teljesülését követően, de legkésőbb 24 órán belül.

4.) A megbízás és a megrendelt szolgáltatások díja és a fizetési feltételek

Utazásközvetítő díja a visszaigazolt megrendelésben foglalt feltételek szerint, számla ellenében esedékes. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj [a szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint az esetleges adók, illetékek és egyéb kötelező terhek] teljes összegének megfizetését az Utazásközvetítő, illetve az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Az Utazásközvetítő, illetve az utazásszervező a megrendelés visszaigazolását követően díjemelést nem érvényesíthet az Utas felé, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről az elfogadott ajánlat rendelkezik. A díj emelésére kizárólag

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy c) deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor, abban az esetben, amennyiben a díjakon az utazásszervező eszközöl módosítást. Utas az eseti megrendelésben visszaigazolt és abban feltüntetett összeget készpénzben és/vagy banki átutalással teljesítheti a vonatkozó szolgáltatással összefüggésben:

A készpénzes fizetés esetei: repülőjegy-foglalás esetében legkésőbb a repülőjegy nyomtatás előtt 24 órával,szállás-foglalás esetében legkésőbb a foglalás napján du. 17:00 óráig,utasbiztosítási kötvény esetében legkésőbb a kötvény átadása előtt 24 órával - amelyről az Utazásközvetítő köteles a készpénzfizetési számlát Utasnak a fizetéssel egy időben kiállítani és Utas részére átadni.

A banki átutalás esetei: Előleg utalása: A Felek által megállapodott fizetési kondíciók egyeztetését követően, az Utas a szolgáltatás teljes ellenértékét köteles Előleg jogcímén az Utazásközvetítő bankszámlájára átutalással teljesíteni az alábbi szolgáltatások esetében: Repülőjegy-foglalás esetén Utas köteles 24 órával a repülőjegy nyomtatása, valamint átadása előtt 24 órával a repülőjegy ellenértékét banki utalással teljesíteni. A szállás lefoglalásának napján du. 17.00.óráig köteles Utas a szálláshely-szolgáltatás ellenértékét, az Utazásközvetítő bankszámlájára banki átutalással teljesíteni. Az utazási kötvény átadását megelőző 24 órával köteles a Utas, a biztosítási szolgáltatás ellenértékét az Utazásközvetítő bankszámlájára banki átutalással teljesíteni. A fenti ügyletekről Utas köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla(ák) (előleg- és végszámla) kiállítására, valamint köteles azokat a Utasnak a fenti dokumentumok átadásakor átadni, amelyek ellenértékét Utas köteles a számlán feltüntetett határidőre banki átutalással teljesíteni.

Átutalás fizetési határidőre: A Felek által megállapodott fizetési kondíciók egyeztetését követően, az Utas a szolgáltatás teljes ellenértékét köteles az Utazásközvetítő bankszámlájára átutalással teljesíteni az általa megrendelt szolgáltatások esetében.

5.) Engedményezés, reklamáció, elállás, bánatpénz

Megrendelő Utas és a kedvezményezett utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni.

Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes mind az Utazásközvetítő, mind az utazásszervező irányába egyetemlegesen felel. Utas tudomásul veszi, hogy az engedményezést repülőjegy esetében a légitársaság korlátozhatja, kizárhatja vagy feltételhez, így különösen díj fizetéséhez kötheti. Utas tudomásul veszi, hogy az utazásszervező nem felel jelen szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítésből eredő károkért különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben: A szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására, vezethetők vissza, amennyiben az úticél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az egyedi megrendelés visszaigazolását követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a hiányosságok olyan harmadik félnek tulajdoníthatók, aki nem áll kapcsolatban a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásával, és a hibák előre nem láthatók vagy elkerülhetetlenek, vis maior esetén, azaz az eljáró fél irányításán kívül eső, szokatlan és előre nem látható körülmények miatt, amelyek következményei akkor sem lettek volna elkerülhetőek, ha kellő gondossággal járnak el, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a természeti katasztrófát, háborút, fegyveres konfliktust vagy terrorcselekményt, felkelést, tűzesetet, robbanást, balesetet, áradást, szabotázst, kormányzati döntéseket, intézkedéseket, sztrájkot, egyéb munkaharcot, az ilyen hiányosságok olyan esemény következményei, amelyet a szervező és/vagy az Utazásközvetítő megfelelő gondossággal sem tudott volna előre látni vagy megelőzni.

Az esetlegesen felmerülő problémák (nem teljesülő, vagy módosított utazási feltételek) bekövetkeztekor, azaz a reklamációs igény felmerülése esetén, az Utas folyamodhat az Utazásközvetítő segítségét kérni, az elhárítandó akadályok, körülmények tekintetében. Ez esetben Utazásközvetítő, mivel ez felelősségi és,- feladatkörén kívül eső szolgáltatás, 5.000,- Ft + ÁFA / óradíjat számít fel, kezelési költség címén az Utasnak. Utas a jelen szerződés alapján történő egyedi megrendelésétől elállhat, írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt, a „megrendelés visszaigazolás” Utazásközvetítő felé történő megküldését megelőzően. Mindkét fél elállhat a szerződéstől, amennyiben a szolgáltatásban és az Utas igényeiben jelentős változások, valamint nem szerződésszerű teljesülés valósul meg. Utas tudomásul veszi, hogy az Utas elállása esetére az utazásszervező bánatpénzre jogosult azzal, hogy a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) és (6) bekezdésében meghatározott okból való elállás esetére bánatpénz nem követelhető. Egyéb esetekben az Utas elállásának esetére kikötött bánatpénz mértéke legfeljebb a szolgáltatás díja (részvételi díj). Utas tudomásul veszi, hogy az utazás megkezdését megelőző harmincöt napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig negyvenöt napnál korábbi elállás esetére bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követelhető. Az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető. Utas tudomásul veszi, hogy az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van, és

b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

Ha az utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha

a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

Az Utas tudomásul veszi, hogy az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az az utazásszervező felel, akivel az utazási szerződés Utazásközvetítő közvetítése útján ténylegesen létrejött. Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Utas tudomásul veszi, hogy az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Utas tudomásul veszi, hogy az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerződésben korlátozható. Felek megállapodnak, hogy Utas az írásban visszaigazolt megrendelést követő elállása esetén köteles megfizetni Utazásközvetítő szolgáltatási díját.

Felek megállapodnak, hogy egymás részére a szükséges jognyilatkozatokat szerződéses céljaik eléréséhez felhívásra határidőben megteszik.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglalt tényeket, adatokat a nyilatkozataik alapján rögzítették, azok valóságtartalmáért felelősséget vállalnak. Felek kijelentik továbbá, hogy szerződési akaratukat annak megfelelően, jelen szerződés teljes körűen tartalmazza, további biztosítékot nem kérnek és nem adnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a korábban hivatkozott jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek jelen szerződésből esetleg eredő bármely vitás esetre magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, hatáskör hiányában a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá.

Fenti Általános Szerződési Feltételek érvényes: Budapest, 2014. április hónap 1. napjától, visszavonásig.